La 15 februarie 2017, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, dl Mihai Poalelungi a semnat o dispoziţie privind conţinutul şi funcţionarea paginii web – www.csj.md.

Emiterea dispoziţiei a fost dictată de definitivarea structurii paginii web, odată cu lansarea arhivei digitale, precum şi de discuţiile recente din mass-media referitoare la activitatea portalului instanţelor judecătoreşti.

Potrivit dispoziţiei menţionate, pagina web a Curţii Supreme de Justiţie a fost lansată pentru a oferi justiţiabililor şi publicului larg acces liber la informația cu privire la înfăptuirea justiției și pentru a asigura transparența activității instanței judecătoreşti supreme. De asemenea, dată fiind existenţa paginii web, informaţiile prevăzute de art. 353 alin. (2) CPP şi art. 193 alin. (2) CPC nu se vor mai afişa pe suport de hârtie, urmând a le fi oferite persoanelor interesate în regim online.

Astfel, a fost aprobată următoarea structură a paginii web a Curţii Supreme de Justiţie www.csj.md:

1. Despre Curtea Supremă de justiţie. Compartimentul cuprinde informaţii despre:

-    Cadrul legal (Scurtă descriere a legislaţiei cu privire la organizarea judecătorească şi statutul judecătorului; acte normative interne care vizează şi publicul larg);

-    Componenţă şi organizare;

-    Lista judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie;

-    Modalitatea de acces în sediile Curţii Supreme de Justiţie;

-    Mass-media şi relaţii cu publicul;

-    Achiziţii publice;

-    Posturi vacante;

-    Lista arbitrajelor;

-    Publicaţii (Biblioteca CSJ şi Buletinul CSJ).

2. Legislaţia Republicii Moldova. Compartimentul îl va redirecţiona pe utilizator la Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova.

3. Complete de judecată. Compartimentul conţine informaţii despre completele judecătoreşti permanente.

4. Lista cererilor pendinte. Compartimentul cuprinde informaţii despre: numărul de înregistrare a cererilor, data înregistrării, numărul atribuit dosarului la Curtea Supremă de Justiţie; statutul cererii (înregistrată/dosar repartizat); tipul dosarului (civil/penal); părţile la proces; recurent; obiectul litigiului; procedura de examinare.

5. Agenda şedinţelor de judecată. Compartimentul cuprinde informaţii despre agenda Plenului Curţii Supreme de Justiţie; completele formate pentru examinarea contestaţiilor împotriva hotărârilor CSM şi CSP, Plenului Colegiului penal, Colegiului penal şi Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ. Agenda cuprinde informaţii despre numărul dosarului; părţile dosarului; instanţa care a examinat dosarul anterior Curţii Supreme de Justiţie; data, ora şi sala şedinţei preconizate; completul de judecători care va examina cauza; procedura de examinare; rezultatul examinării cauzei; data publicării informaţiei.

6. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie. Compartimentul cuprinde informaţii despre hotărârile, deciziile şi alte soluţii pronunţate de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie, completele formate pentru examinarea contestaţiilor împotriva hotărârilor CSM şi CSP, Plenul Colegiului penal, Colegiul penal şi Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ. Vor fi publicate date cu privire la numărul dosarului examinat, data examinării, părţile dosarului, obiectul litigiului/infracţiunea încriminată, problema de drept soluţionată de Curte, procedura de examinare.

În acelaşi compartiment va fi inclusă arhiva digitalizată a Curţii Supreme de Justiţie şi un motor de căutare analitică a jurisprudenţei Curţii.

7. Jurisprudenţa CEDO. Compartimentul cuprinde indici de căutare a jurisprudenţei CEDO; un motor de căutare a jurisprudenţei CEDO; hotărâri integrale sau rezumate ale hotărârilor CEDO.

8. Recomandările Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei;

9. Unificarea practicii judiciare. Compartimentul cuprinde informaţii cu privire la mecanismele de unificare a practicii judiciare: recomandările CSJ, avizele consultative; hotărârile explicative ale Plenului CSJ, deciziile asupra cererilor de recurs în interesul legii; jurisprudenţă importantă în cauze civile şi penale; proiecte de hotărâri explicative ale Plenului supuse dezbaterilor publice.

10. Contacte.

Conform dispoziţiei menţionate, pe pagina web – www.csj.md se vor publica toate actele judecătoreşti pronunţate de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie, Plenul Colegiului penal şi colegiile Curţii Supreme de Justiţie, cu excepţia încheierilor de amânare a şedinţelor sau de suspendare a procesului.

În acelaşi timp, se interzice publicarea pe pagina web a actelor judecătoreşti dacă, în prima instanţă, apel ori recurs, s-a dispus examinarea cauzelor în şedinţă secretă, precum şi a actelor judecătoreşti pronunţate în cauzele care, potrivit legii, trebuie examinate în şedinţă secretă. Dacă completul de judecată competent al Curţii Supreme de Justiţie va decide că prima instanţă sau instanţa de apel a dispus, cu încălcarea legii, examinarea cauzei în şedinţă secretă, decizia Curţii Supreme de Justiţie va fi publicată.

De asemenea, se interzice publicarea pe pagina web a actelor judecătoreşti pronunţate în cauzele cu privire la infracţiunile sexuale, precum şi în situaţiile când va decide astfel completul de judecată, în baza raţionamentelor prevăzute de art. 18. alin. (2) din CPP şi art. 23 alin. (3) din CPC.

În cazurile de interzicere a publicării deciziilor, pe pagina web se va publica un document care va conţine doar numărul dosarului/deciziei, data pronunţării ei şi menţiunea că publicarea actului judecătoresc nu este posibilă, din motivele prevăzute la art. 18. alin. (2) din CPP şi art. 23 alin. (3) şi (7) din CPC.

În acelaşi timp, s-a dispus anonimizarea/depersonalizarea datelor cu privire la locul şi data naşterii, domiciliu, codul personal (IDNP) şi patronimic la publicarea actelor judecătoreşti.

Publicarea numelui, a prenumelui, a denumirilor societăţilor comerciale şi instituţiilor publice se va efectua în continuare fără modificări.

Astfel, Curtea va continua aceeaşi practică în materie de publicare a deciziilor sale, rămânând neschimbată şi politica cu privire la transparenţa maximă a actului de justiţie efectuat de instanţa supremă.

În consecinţă, justiţiabilii, întreaga societate şi mass-media vor continua să aibă acces la jurisprudenţa Curţii şi să beneficieze de mijloacele de căutare a soluţiilor judecătoreşti.